Deze site is een initiatief van VNO-NCW en MKB-Nederland

Veelgestelde vragen

Op deze pagina vind je de veelgestelde vragen over het opzetten van een eigen testfaciliteit.

Preventief testen verhoogt de veiligheid op de werkvloer. Daarnaast kunnen je medewerkers sneller weer aan de slag op de werkvloer. Niet onbelangrijk: de uitval door ziekte vermindert door snellere identificatie van het virus. Ook vermindert het aantal personen dat uit voorzorg in quarantaine moet. De uitval in je bedrijf wordt dus nog verder beperkt.

Door een eigen testfaciliteit op locatie of zelftesten aan te bieden, vergroot je de veiligheid op je werkvloer. Daarnaast kunnen je medewerkers sneller weer aan de slag op de werklocatie. Niet onbelangrijk: de uitval door ziekte vermindert door snellere identificatie van het virus. Ook vermindert het aantal personen in quarantaine uit voorzorg. De uitval in je bedrijf wordt dus nog verder beperkt.

Preventief testen is vooral interessant voor organisaties waar medewerkers niet thuis kunnen werken. Bijvoorbeeld organisaties in de logistiek en distributie, productieomgevingen en sommige contactberoepen.

Testen op de eigen locatie is daarnaast relevant voor bedrijven die belang hebben bij een maatwerk inrichting. Je kunt als bedrijf dit proces geheel naar de eigen wensen inrichten, qua locatie (dicht bij de medewerkers) en qua capaciteit. Ook de eigen openingstijden en andere specifieke testwensen kunnen worden meegenomen. Daarnaast is de uitslag bij een eigen testfaciliteit sneller beschikbaar, namelijk ongeveer 30 minuten na de sneltest. Je medewerkers kunnen bij een negatieve uitslag direct aan de slag op de werkvloer.

Werknemers zonder klachten.

Het belangrijkste verschil is wie verantwoordelijk is voor het uitvoeren van de zelftest. Zo ligt bij zelftesten onder begeleiding de verantwoordelijkheid voor de afname bij de persoon die de test afneemt, niet bij de begeleider. Bij zelftesten onder medische supervisie ligt de (eind)verantwoordelijkheid van de afname van de test bij de BIG-geregistreerde arts. Hoe invulling te geven aan deze medische supervisie, bepaalt de BIG-arts zelf.

Antigeensneltesten en zelftesten Het actuele overzicht van alle verschillende en gevalideerde type testen vind je op de website van het RIVM.

Het advies is om 2 keer per week preventief te testen wanneer thuiswerken onmogelijk is. Dit geldt zowel voor het onder toezicht testen met antigeensneltesten als voor het testen door middel van begeleide zelfafname.

Nee, dat kan je niet verplichten. Je moet uitdrukkelijk toestemming vragen aan je medewerkers om een test te ondergaan. Ook mogen de medische gegevens van medewerkers niet worden gedeeld met jou als werkgever. De verwerking van deze gegevens wordt door de BIG-geregistreerd arts gedaan. Preventief testen is te allen tijde vrijwillig en kan niet worden gekoppeld aan enige vorm van het al dan niet verlenen van toegang tot een bedrijf.

Ja, iemand met klachten moet zich laten testen en thuisblijven totdat een testresultaat bekend is. Is het resultaat positief? Deze persoon blijft thuis. Is het resultaat negatief? Deze persoon mag aan het werk maar moet letten op het verergeren van de klachten.

Dat hangt af van de gebruikte test en het doel van die test. Als een test preventief wordt uitgevoerd bij iemand zonder klachten en/of bekende blootstelling, dan is de geldigheidsduur maximaal 48 uur. Als de geteste persoon in die tijd klachten ontwikkelt, moet deze opnieuw getest worden.

Ja. Het OMT heeft op 14 januari 2021 aangegeven dat antigeentesten betrouwbaar gebruikt kunnen worden bij mensen zonder klachten én zonder bekende blootstelling. Voorwaarde is wel dat er duidelijke communicatie is over de betekenis van een negatieve testuitslag en de noodzaak om je bij het ontstaan van klachten opnieuw te laten testen.

In relatie tot je medewerkers zijn dit de drie belangrijkste regels:

Je mag je medewerkers niet verplichten om een test af te nemen in je testfaciliteit; Je mag geen persoonsgegevens inzien of ontvangen (bijvoorbeeld of en welke medewerkers zijn getest en de eventuele testresultaten); Je mag geen consequenties verbinden aan de testuitslag (die mag je namelijk niet inzien).

Je mag je medewerkers informeren over het bestaan van de testfaciliteit en het feit dat testen vrijwillig is. Let op dat de medewerker geen druk ervaart om zich te laten testen. We kunnen met je meedenken over de communicatie met je medewerkers.

Nee, medische gegevens worden niet gedeeld met de werkgever, tenzij de medewerker deze vrijwillig en op eigen initiatief deelt. Verwerking van deze gegevens wordt altijd door de verantwoordelijke arbodienst of BIG-geregistreerd arts gedaan. Deze kan verklaren dat een medewerker met een positieve testuitslag arbeidsongeschikt is, dat mag de arts of arbodienst wel aan jou melden. Dat dit het gevolg is van een positieve coronatest mag gemeld worden. Ook mag niets gemeld worden over de klachten of aard van de ziekte.

Anders dan bij de GGD testlocaties, waarbij mensen met klachten getest worden op de aanwezigheid van het virus, wordt er niet gezocht naar zieken, maar bevestigen we de gezondheid van de medewerkers. Hierdoor werken werkgeverstesten preventief: het is een toegangscontrole om medewerkers verantwoord en veilig aan het werk te kunnen laten gaan.

De uitslag is daarnaast sneller dan de GGD test beschikbaar, namelijk ongeveer 30 minuten na de sneltest. Je medewerkers kunnen bij een negatieve uitslag direct aan de slag op de werkvloer. Daarnaast kun je als bedrijf dit proces geheel naar de eigen wensen inrichten, qua locatie (dicht bij de medewerkers) en qua capaciteit.

Allereerst is het belangrijk om het doel en volume helder te krijgen. Wie en hoeveel mensen moeten wanneer getest worden? Deze keuzes hebben grote invloed op de benodigde capaciteit, de locatie en de openingstijden. Ook het contact leggen met en de rol van de arbodienst of BIG-geregistreerd arts hoort in deze fase. Houd daarnaast ook rekening met de medezeggenschap en de communicatie. In de praktijk blijkt dit ongeveer 2 weken te duren.

Vervolgens moet er een locatie worden gekozen en worden opgezet en ingericht. Personeel moet wellicht geworven worden, worden opgeleid en ingewerkt. Materialen en testen moeten worden besteld en de locatie wordt bevoorraad. Ook dit duurt in de praktijk ongeveer 2 weken.

Je wordt geacht te handelen in lijn met de meest recente en toepasselijke wet- en regelgeving voor je beroepsgroep en de door jou uit te voeren handelingen. Voor het testen van Covid-19 besmettingen in het bijzonder stelt het LCI RIVM richtlijnen, handreikingen en/of uitgangspunten op. Je wordt geacht deze te kennen en te handelen in lijn met de meest recente versie van deze richtlijnen en regelgeving.

Je kunt de meest recente versie van de LCI RIVM richtlijnen hier terugvinden.

De melding van positieve uitslagen verloopt via beveiligde mail (zorgmail, zivver of vergelijkbaar). Neem hiervoor contact op met de regionale GGD. Daarnaast houdt de arbodienst of BIG-geregistreerde arts bij hoeveel preventieve testen er zijn afgenomen, ongeacht de uitkomst van de test.

Ja, dat is zeker mogelijk. Je kunt als werkgever je eigen testfaciliteit inrichten, samenwerken met andere werkgevers op een bedrijventerrein of samenwerken met een commerciële teststraat. Belangrijk hierbij is om de rollen en verantwoordelijkheden duidelijk te bepalen en de begeleiding van een arbodienst of BIG-geregistreerd arts te waarborgen.

In principe blijven de basismaatregelen en protocollen (met daarin opgeschreven welke maatregelen specifiek voor jouw branche gelden) van kracht. Het testen levert een bijdrage aan de veiligheid en gezondheid binnen het bedrijf.

Als een medewerker langer dan een kwartier met een positief geteste collega binnen de 1,5 meter in contact is geweest, moet deze medewerker 10 dagen in quarantaine. Dit is natuurlijk een schatting, aangezien je als werkgever geen locatiegegevens mag bijhouden. Hetzelfde geldt wanneer een van je medewerkers een melding ontvangt via de CoronaMelder of via het bron- en contactonderzoek van de GGD. De medewerker gaat uit voorzorg in quarantaine om andere collega’s te beschermen en omdat klachten zich nog kunnen ontwikkelen. De medewerker kan zich al na 5 dagen laten testen. Bij een negatieve testuitslag kan hij weer aan het werk.

Ook bij klachten blijft een medewerker uit voorzorg thuis en laat zich testen bij een GGD teststraat of een testfaciliteit van de werkgever. Let wel: voor het testen van werknemers mét klachten ontvangt de betrokken arbodienst of BIG-geregistreerd arts geen financiële vergoeding, tenzij deze is aangemeld voor de oude regeling.

Daarnaast geldt de antigeentest niet voor kwetsbare personen en instellingen waar kwetsbare personen verblijven.

Nee. Met de werkgeverstesten willen we aantonen dat er meer mogelijk is met een goed testbeleid en dat de handelingsvrijheid van bedrijven kan worden vergroot op een verantwoorde manier. Het doel van de invoering van werkgeverstesten is om de huidige beperkingen verantwoord af te bouwen en om weer toegang te krijgen tot werkplekken.

BIG-geregistreerde artsen en arbodiensten komen in aanmerking voor een financiële vergoeding voor het preventief testen van medewerkers zonder klachten. Enkel testen die zijn uitgevoerd ná de datum waarop de aanmelding van de BIG-geregistreerd arts of arbodienst definitief door het ministerie van VWS is goedgekeurd komen voor vergoeding in aanmerking.

Een arbodienst kan een rol spelen in het gezamenlijk met u inrichten van een testfaciliteit. In de toolkit zijn de verschillende rollen en verantwoordelijkheden al beschreven. Elke arbodienst is zelf verantwoordelijk om te beoordelen of zij in staat is je te ondersteunen en daarover afspraken te maken. Dat is afhankelijk van je situatie en wensen (locaties, aantallen, bemensing, etc.) Is dit het geval dan draagt de arbodienst samen met de werkgever zorg voor een goed proces dat voldoet aan de voorwaarden.

Een BIG-geregistreerd arts dient het medisch toezicht te houden op de testen. Dit houdt overigens niet in dat de arts doorlopend op de testfaciliteit aanwezig hoeft te zijn. Informatie over de precieze rol van de arts is opgenomen in de toolkit.

Er is geen capaciteitsprobleem rond testen.